Vintage
2016
Name
Arimia Chardonnay
Vendimia
$27.50
Retail
$40.00
Vintage
2017
Name
Saddlers Creek Chardonnay
Vendimia
$19.00
Retail
$26.00
Vintage
2016
Name
Harmans Chardonnay
Vendimia
$19.50
Retail
$25.00
Vintage
2016
Name
Stanton & Killeen Chardonnay
Vendimia
$19.00
Retail
$24.00
Vintage
2016
Name
Bunnamagoo Estate Chardonnay
Vendimia
$22.90
Retail
$24.00
Vintage
2016
Name
Tomich Woodside Park Chardonnay
Vendimia
$18.00
Retail
$22.00
Vintage
2017
Name
Churchview Estate Chardonnay
Vendimia
$18.50
Retail
$21.00
Vintage
2017
Name
Saddlers Creek Watermark Chardonnay
Vendimia
$14.90
Retail
$18.00
1 - 12 of 12